top of page

【醫健一分鐘】珍珠奶茶變「胃石原凶」?

天氣熱,在街上行一陣已經大汗淋漓!這些時間最啱飲杯台式飲品涼一涼~不過內地就有個個案話,飲得太多珍珠奶茶 消化不良,更造成大量胃石積聚!腸胃肝臟科專科醫生施藴知就為大家作詳細解答,仲會講講食湯飯到底健唔健康!

轉載自信健康 https://health.hkej.com/health/article?suid=2522691&subjectline=%E3%80%90%E9%86%AB%E5%81%A5%E4%B8%80%E5%88%86%E9%90%98%E3%80%91%E7%8F%8D%E7%8F%A0%E5%A5%B6%E8%8C%B6%E8%AE%8A%E3%80%8C%E8%83%83%E7%9F%B3%E5%8E%9F%E5%87%B6%E3%80%8D%EF%BC%9F

bottom of page